Kronika obce

Kronika obce Skvrňov je vedená od r. 1923. Je to historický dokument, který mapuje život obyvatel v obci a čtení ve starých záznamech je nejen zajímavé, poučné, ale má i svoji vypovídající hodnotu o době, ve které byly napsány. Zároveň kroniky jsou zdrojem i cenných historických informací.

Kroniky vždy psali lidé, kteří k tomu měli vztah, uměli pěkně a čtivě psát. Nejčastěji to byli učitelé, starostové…

Dnešní doba nese s sebou ale jiné požadavky. Pro vedení kronik platí od r. 2006 nový zákon, který upravuje postavení kronikářů a určuje pravidla pro vedení záznamů v obecních kronikách. Zároveň ale také platí zákon o ochraně osobních údajů, který ve své podstatě práci kronikářům ztěžuje. Kronika je především o popisu dění v obci, o lidech, o tom, kdo se narodil, zemřel, kdo v obci žije… jenže v podstatě by se tyto informace bez souhlasu každého jednotlivého občana neměly v kronice zveřejňovat. V době, kdy lze téměř o každém občanu nalézt nějaké informace na internetu, je toto znění zákona poněkud absurdní. Obracíme se proto na občany , pokud někdo nechce, aby informace o něm byly v kronice zveřejňovány, aby poslal OÚ svoje písemné vyjádření. Ale věříme a doufáme, že občané pochopí význam kroniky a v zájmu zachování informací pro následující generace, nebudou mít se zveřejňováním údajů o své osobě problém.